Tag: Tuzyun Sake Brewery

Tuzyun Sake brewery (通潤酒造)

Yamato-cho Kamimashiki, Kumamoto Prefecture in Japan

Junmai Sakuya 2018

using organic rice “Hana-nishiki”